Begripsbepalingen

 

Aanbieding: Een aanbod voor verkoop, inbouw en/of onderhoud/reparatie van Producten.

 

Algemene Voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden voor de Contractanten

van MDP.

Contractant: Degene die een Overeenkomst met MDP heeft gesloten.

 

Dienst: Het verrichten van inbouw- en/of reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan de Producten.

 

Maand: Een aaneengesloten periode tot dezelfde datum in de eerstvolgende kalender- maand, tenzij uit de context voortvloeit dat een kalendermaand wordt bedoeld.

 

MDP: MDP Inbouwspecialisten B.V.

Offerte: Aanbiedingen van Producten en/of Diensten

 

Onderhoudsovereenkomst: Een Overeenkomst waarbij het verrichten van periodieke onder houdswerkzaamheden aan Producten is overeenkomen.

 

Overeenkomst: De Overeenkomst waar deze Algemene Voorwaarden deel van uit maken.

 

Producten: Automotive en maritieme accessoires.

 

Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van de in Nederland algemeen erkende feestdagen.

 

 

Algemeen

 

Artikel 01 – Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij MDP als opdrachtnemer/verkopende partij optreedt. De toepasselijkheid van door de Contractant gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit meerdere onderdelen. In geval van tegen- strijdigheid tussen het bepaalde in de generieke onderdelen en de specifieke onderdelen prevaleert het bepaalde in de specifieke onderdelen.

 

 1. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen en bedingen binden MDP slechts voor zover deze door MDP schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 

Artikel 02 – Condities

 

 1. Alle Offertes en Aanbiedingen zijn vrijblijvend, alle aangegeven prijzen zijn netto, exclusief omzetbelasting en zonder korting, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Technische beschrijvingen hebben een zuiver informatief karakter.

 

 1.  Alle Offertes zijn gedurende 10 Werkdagen geldig, tenzij anders aangegeven.

 

 1.  Alle in door MDP uitgegeven c.q. gepubliceerde marketinginstrumenten gehanteerde

prijzen, omschrijvingen en specificaties zijn onder het uitdrukkelijk voorbehoud van zet- en drukfouten. De prijs die aan de Contractant in rekening wordt gebracht is de prijs die geldig is op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 03 – Levertijd

 

 1. Een Overeenkomst komt tot stand, nadat een schriftelijke, telefonische of elektronische aanvraag daartoe van of namens Contractant door MDP wordt aanvaard. De aanvraag geschiedt door invulling en ondertekening van een daarvoor bestemd formulier, tenzij een andere wijze van aanvragen wordt aangegeven. Van aanvaarding is uitsluitend sprake indien MDP de aanvraag schriftelijk heeft bevestigd of daadwerkelijk is begonnen met het leveren van de Dienst en/of de Producten.

 

 1. Bij de elektronische totstandkoming van de Overeenkomst is Contractant zelf verant- woordelijk voor het desgewenst opslaan en afdrukken van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie.

 

 1. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van problemen met betrekking tot de elektronische postbus van Contractant, komt dit voor risico van Contractant. MDP is niet gehouden om een ontvangstbevestiging te sturen ten aanzien van communicatie die zij heeft ontvangen.

 

 1. De Contractant staat in voor de juistheid van de gegeven opdrachten en de daarin vermelde gegevens. MDP is niet gehouden, maar wel gerechtigd, de juistheid van de opgegeven gegevens te verifiëren. Degene die namens Contractant de Overeenkomst is aangegaan staat er voor in dat hij/zij gebruik heeft gemaakt van een geldig en op hem betrekking hebben legitimatiebewijs en dat hij/zij bevoegd is om Contractant te vertegen- woordigen.

 

 1. MDP mag een aanvraag te allen tijde afwijzen en kan dit onder meer doen, indien:
  – MDP gerede twijfel heeft over geringe kredietwaardigheid van of slecht betalingsgedrag

jegens MDP of derden door Contractant of diens bestuurders. MDP mag zich hierover

laten informeren door derden;
– Degene die namens Contractant optreedt niet bevoegd is om de Contractant te

vertegenwoordigen;
– MDP zal een afwijzing van een aanvraag op schriftelijk verzoek aan MDP de Contractant

toelichten.

 

Artikel 04 – Betaling

 

 1. Betaling zal altijd moeten plaatsvinden in zijn geheel en binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum. Het moment waarop MDP de betaling ontvangt geldt als betalingsmoment

 

 1. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan MDP, door ontvangst van een e-mail door MDP op het e-mailadres info@mdp.nl. Het indienen van een bezwaar schort de betalingsverplichting van Contractant niet op. Verrekening of opschorting van betalingen is alleen mogelijk met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van MDP.

 

Artikel 05 -Niet-tijdige betaling

 

 1. Indien MDP de verschuldigde betaling niet binnen de termijn genoemd in artikel 4 lid 1 heeft ontvangen, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf datzelfde moment is MDP gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien ter verkrijging van voldoening van het verschuldigde bedrag een (incasso)procedure noodzakelijk is, zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de Contractant.

 

 1. MDP is gerechtigd over te gaan tot opschorting van de levering of tot ontbinding van de desbetreffende Overeenkomst wegens niet tijdige betaling van (een deel van) een factuur nadat de Contractant ook binnen een, in een door MDP te zenden herinnering gestelde, nadere termijn niet betaalt. MDP mag de nakoming van haar verplichtingen opschorten tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde hoofdsom, rente en incassokosten, onverminderd verder aan MDP toekomende rechten.

 

Artikel 06 – Zekerheidstelling

 

 1. Indien er op grond van algemene of bijzondere feiten en omstandigheden naar de mening van MDP twijfel kan bestaan of de Contractant aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, of hij geen vaste woon-, verblijf- of vestigingsplaats in Nederland heeft, is MDP gerechtigd van de Contractant hetzij een borgstelling of bankgarantie te verlangen, hetzij een waarborgsom te vorderen.

 

 1. Het bedrag zal niet hoger zijn dan het bedrag dat de Contractant in redelijkheid verschuldigd zal zijn.

 

Artikel 07 – Beëindiging van de overeenkomst

 

 1. In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling aan de zijde van Contractant, is de MDP gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

 

 1. Bij beëindiging van de Overeenkomst door MDP worden alle vorderingen direct opeisbaar.

 

 

Artikel 08 – Aansprakelijkheid MDP

 

 1. MDP is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst, tenzij dit artikel anders bepaalt.

 

 1. MDP is alleen aansprakelijk voor directe schade van Contractant – waaronder uitdruk- kelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderv- ing – ontstaan door een aan MDP toerekenbare tekortkoming of onrechtmatig handelen of nalaten door MDP in de navolgende omstandigheden en – per gebeurtenis of reeks samen- hangende gebeurtenissen – tot ten hoogste de daarbij genoemde bedragen:
 1. a)  schade ten gevolge van de dood of lichamelijk letsel, tot een bedrag van ten hoogste van € 2.500.000,- per aanspraak.
 2. b)  schade ten gevolge van beschadiging van zaken van Contractant, tot ten hoogste € 2.500.000,- per aanspraak.
 3. c)  schade ten gevolge van een handelen in strijd met artikel 273d en 273e Wetboek van Strafrecht door MDP of één van haar werknemers of enig ander individu die handelt voor of namens MDP, tot een bedrag van ten hoogste € 2.500.000,- per aanspraak.

 

 1. MDP sluit iedere aansprakelijkheid voor schade anders dan genoemd onder lid 2 van dit artikel uit.

 

 1. Indien ten gevolge van een gebeurtenis (of serie van gebeurtenissen met eenzelfde oorzaak) als bedoeld in het tweede lid meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.

 

 1. MDP kan zich niet beroepen op de beperking van de aansprakelijkheid als bedoeld in het eerste en tweede lid indien de schade met opzet, of roekeloos en met de wetenschap dat die schade daaruit zou ontstaan, door MDP is veroorzaakt.

 

 1. Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 Werkdagen nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan MDP te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van MDP is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van Consumenten geldt dit niet indien de Contractant aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.

 

Artikel 09 – Wijzigingen voorwaarden en tarieven

 

 1.  MDP is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

 1.  Behoudens het gestelde in het derde lid gelden wijzigingen van de Algemene Voor-

waarden en tarieven ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

 1. De wijzigingen treden zes weken na de bekendmaking, of op een latere datum in de bekendmaking vermeld, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op (de totstandkoming van) een Overeenkomst met MDP en daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Elke geschil ten aanzien van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende (schriftelijke) verbintenissen zullen worden beslecht door de rechtbank van de statutaire vestigingsplaats van MDP.

 

Producten

 

Artikel 11 – Leveringstermijn

 

 1. Een tussen de Contractant en MDP overeengekomen leveringstermijn vangt aan op het moment van ontvangst door MDP van de door de Contractant voor akkoord getekende Overeenkomst dan wel wanneer binnen 10 Werkdagen na verzending van de Overeenkomst door de Contractant niet gereageerd wordt, mits MDP tevens in het bezit is van alle inlichtingen welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 1. Voor leveringen waarvoor naar hun aard dan wel omvang geen Offerte en/of Overeen- komst is verzonden, wordt de factuur als Overeenkomst beschouwd. In dat geval vangt de leveringstermijn, indien en voor zover van toepassing, aan op de factuurdatum.
 2. De door MDP gegeven leveringstermijnen zijn indicatief en gelden bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. MDP tracht de termijn van levering zoveel mogelijk na te komen. MDP is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van enige termijnoverschrijving, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Deelleveringen

 

 1. Het is MDP toegestaan Producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd is MDP bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 13 – Wijziging te leveren producten

 

MDP is bevoegd Producten te leveren die op technische specificatie van de in de Over- eenkomst omschreven Producten afwijken. MDP zal Contractant van de wijzigingen op de hoogte brengen. Contractant is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden op het moment dat het gewijzigde Product niet voldoet aan de technische specificaties van het Product dat is omschreven in de Overeenkomst. Contractant dient de Overeenkomst binnen 8 dagen na de mededeling te ontbinden.

 

Artikel 14 – Levering, vervoer en opslag

 

 1. Verlading en vervoer van alle Producten, ook die welke franco verkocht zijn, geschieden voor risico van de Contractant. Verbintenissen tegenover derden aangegaan brengen hierin geen veranderingen en worden geacht in het belang en voor rekening van de Contractant te zijn aanvaard.

 

 1. MDP is gerechtigd Producten welke, door oorzaken onafhankelijk van haar wil niet
  naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de Contractant op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen van de Contractant als had levering plaatsgevonden, daaronder begrepen de kosten van opslag. De keuze van het vervoermiddel is aan MDP, ook bij niet francoverzendingen. Belemmeringen of tijdelijke verhinder va het gekozen vervoermiddel verplichten MDP niet een ander vervoer- middel te nemen.

 

 1. MDP is niet aansprakelijk voor schade voervloeiende uit het uitvallen, door welke oorzaak ook, van het door MDP gekozen vervoer. Producten, die niet in ontvangst zijn genomen uiterlijk binnen 3 dagen nadat zij ter aflevering zijn aangeboden, worden op de plaats daartoe aangewezen volgens het algemeen gebruik door MDP opgeslagen voor rekening van de Contractant.

 

Artikel 15 – Reclame

 

 1. De controle op de hoeveelheid en/of beschadigingen van de geleverde Producten dan wel van de verpakking daarvan welke bij (af)levering van de Producten door of vanwege de Contractant worden/zijn geconstateerd, dient koper op de afleverings- bon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te vermelden. Bij gebreke hiervan wordt de Contractant geacht het geleverde goed in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd, alsdan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

 

 1. MDP is slechts aansprakelijk voor vervanging van de Producten of gedeelten daarvan waaronder conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel door de Contractant is gereclameerd. MDP is niet aansprakelijk voor de door de Contractant ten gevolge van gebreken in hoe- danigheid, maat en staat van het opgeleverde goed geleden schade.

 

 1. De Contractant dient MDP in de gelegenheid te stellen de Producten in de staat waarin deze zijn afgeleverd te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is.

 

 1. Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij MDP te worden ingediend.

 

 1. De Contractant kan geen enkel beroep doen op enige compensatie.

 

Artikel 16 – Garantie

 

 1. MDP verstrekt gedurende een termijn van 1 (één) jaar vanaf de datum van aflevering of vanaf datum installatie garantie op de door haar geleverd en/of gemonteerde Producten ten aanzien van aantoonbare constructie- en materiaalfouten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie geldt niet ten aanzien van fabrieksonderdelen, ten aanzien van deze fabrieksonderdelen geldt de fabrieksgarantie.

 

 1. Onderdelen/Producten, gebrekkig ten gevolge van contractie en/of materiaalfouten worden door MDP gedurende deze termijn kosteloos vervangen. Arbeidsloon komt voor rekening van MDP

 

 1. De Contractant is verplicht binnen 10 Werkdagen na het constateren van enig gebrek MDP daarvan bij (aangetekend) schrijven in kennis te stellen. Na verstrijking van deze termijn kan de Contractant geen aanspraak meer maken op de garantie zoals gegeven in dit artikel.

 

 1. Geen garantie zal worden verleend ten aanzien van gebreken of beschadigingen als gevolg van onoordeelkundig, dan wel oneigenlijk gebruik van de geleverde Producten, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Contractant of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van MDP, de Contractant of derden aan de geleverde Producten wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen. De Contractant komt evenmin aanspraak op de garantie zoals gegeven in dit artikel toe indien het gebrek of beschadiging is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar MDP geen invloed op kan uitoefenen, hieronder worden mede begrepen weersomstandigheden.

 

 1. Indien door MDP uit hoofde van de in dit artikel gegeven garantie wordt overgegaan tot vervanging van de door MDP geleverde Producten en/of het opnieuw uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, is de Contractant gehouden het te bewerken goed, dan wel de te bewerken plaats, vrij bereikbaar en/of leeg ter beschikking te stellen.

 

 1. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan de Contractant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De eigendom van de door MDP geleverde Producten gaat eerst op de Contractant over zodra de gehele vordering van MDP op de Contractant ter zake van de levering van die Producten, en de eventuele daarbij overeengekomen Diensten, is voldaan.

 2. Zolang de eigendom niet op de Contractant is overgegaan mag de Contractant deze Producten niet verpanden, in enigerlei vorm tot zekerheid overdragen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen.

 

 1. Indien de Contractant niet aan één of meer van zijn verplichtingen voldoet, is MDP bevoegd om de door MDP geleverde Producten waarvoor geen volledige betaling is verkregen, als eigendom van MDP op te vorderen. De Contractant zal door MDP voor de teruggenomen Producten worden gecrediteerd voor de waarde die MDP aan die Producten toekent, verminderd met de kosten als gevolg van de terugneming. Dit crediteren staat los van enig recht van MDP op vergoeding van geleden en/of te lijden schade.

 

Artikel 18 – Opschorting

 

 1. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel is MDP gerechtigd de levering van de Producten en/of de te verrichten Diensten op te schorten indien de Contractant een verplichting voorvloeiende uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. De verplichting tot levering of het verrichten van werkzaamheden herleeft weer, indien de Contractant binnen een door MDP gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

 

Artikel 19 – Overmacht en niet-nakoming

 

 1. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dan naar redelijkheid nakoming van de Overeenkomst niet van MDP kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval, dat MDP door haar eigen toeleveranciers, ongeacht de reden daar- toe, niet tot levering in staat wordt gesteld – zal de leveringsplicht worden opgeschort en de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de overmacht situatie.

 

 1. Mocht de verlenging van de levertijd naar het oordeel van MDP meer gaan belopen dan drie maanden dan wel nakoming geheel onmogelijk zijn, dan is MDP gerechtigd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, zonder tot enige ver- goeding van schade gehouden te zijn. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de koper een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.

 

 1. In geval van niet-nakoming door de Contractant van zijn verplichtingen, daaronder mede begrepen het geval dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal MDP naar haar keuze steeds bevoegd zijn de Overeenkomst zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist ontbonden te verklaren dan wel nakoming te vorderen, onverminderd haar aanspraken op schadevergoeding, terwijl MDP alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de betrokken Contractant lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het aan MDP verschuldigde tot gevolg.

 

Inbouw-/onderhoud- en reparatiewerkzaamheden

 

Artikel 20 – Toepasselijkheid

 

Op het inbouwen en repareren van zaken zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 21 – Stelposten meer- en minderwerk

 

 1. Indien in een Overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werk- zaamheden en geleverde hoeveelheden worden verrekend.

 

 1. Zodra MDP voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de Overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, zal MDP Contractant hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de Overeenkomst dient
  te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door MDP zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.

 

 1. Zowel MDP als Contractant hebben het recht om bij de in lid 2 van dit artikel bedoelde situatie de Overeenkomst te ontbinden. De door MDP tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de Contractant verschuldigd blijven.

 

Artikel 22 – Garantie

 

 1. MDP garandeert dat de door haar verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende één jaar na op- of aflevering van het object en gehele betaling van de verschuldigde vergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

 1. MDP kan ten behoeve van Contractant een document afgeven waarin garantiebepalingen voorkomen betreffende de verrichte werkzaamheden.

 

 1. Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte Producten die niet door de MDP zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant.

 

 1. De in dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:
  (a) gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens MDP onzorgvuldige uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden dan wel het gevolg zijn van niet door of namens MDP bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;
  (b) gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door Contractant aan MDP ter beschikking zijn gesteld tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
  (c) bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
  (d) aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:

– door een van buiten komende oorzaak;

– aan niet door MDP aangebrachte of niet door MDP bewerkte delen;
(e)gebreken aan objecten die na aflevering door MDP niet in de onderneming van MDP een nadere behandeling hebben ondergaan, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door MDP schriftelijk aan

Contractant uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt. Deze uitsluiting geldt alleen als verband bestaat tussen het gebrek en het verzuim;
(f) zaken dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan MDP bij het sluiten van de over- eenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de wederpartij voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden; (g)te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen.

 

 1. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

 

Artikel 23 – Vervangen onderdelen

 

 1. De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van MDP, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In dat geval dient de Contractant direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.

Klachten

Klachten kunnen ingediend worden per email of per post.  Klachten per email mogen gericht worden aan info@mdp.nl. Vermeld in het onderwerp dat uw bericht betrekking heeft tot een klacht en vermeld in de mail het volgende:

 • Uw naam,
 • Adres,
 • Telefoonnummer waarop u bereikbaar bent,
 • Een inhoudelijke beschrijving van de klacht.

Binnen 48 uur ontvangt u een ontvangstbevestiging van de klacht welke vervolgens binnen 14 dagen inhoudelijk behandeld zal worden. Indien er sprake is waarbij er meer tijd nodig is om uw klacht te behandelen zullen wij dit met u communiceren.

Advies en inbouw

Voor MKB’er en (lease)bedrijf

In huis en op locatie

Lees ook:

Batterij autosleutel vervangen

Batterij autosleutel vervangen

home | batterij autosleutel vervangenWat je moet weten over batterij autosleutel vervangen De sleutel van mijn auto werkt niet? Bijna elke auto heeft een sleutel waarmee de auto op afstand bediend kan worden. Deze sleutel dient ook als directe sleutel van de auto. De...

Lees meer
Wat is een SCM-certificaat

Wat is een SCM-certificaat

Voertuigbeveiligingssystemen die een SCM-certificering hebben doorlopen een reeks tests om te controleren of ze voldoen aan de gestelde normen. Lees verder.

Lees meer
Alarmsystemen voor auto’s!

Alarmsystemen voor auto’s!

Wanneer u overweegt om een alarmsysteem in uw auto te laten installeren, is het belangrijk dat dit systeem voldoet aan de eisen. Maar hoe weet u wat voor u va toepassing is.

Lees meer