MDP respecteert uw privacy en houdt zich aan de privacyregels. MDP draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die over u worden verkregen of die u aan MDP beschikbaar stelt, vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt. 

1. Definities
Graag wijst MDP u op de volgende definitiebepalingen in haar Privacybeleid:

1. AVG: de Algemene Verordening Gegegevensbescherming welke op 25 mei 2018 geldt.
2. Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
3. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
4. Opdrachtgever: elke derde partij die met MDP een overeenkomst sluit ten gevolge waarvan een verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt.
5. Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
6. Privacybeleid: dit privacybeleid van MDP dat toeziet op de verwerking van Persoonsgegevens.
7. MDP: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MDP Inbouwspecialisten B.V., gevestigd te (8226 JX) Lelystad, aan de Ketelmeerstraat 198. (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).
8. Verwerken/verwerking: alle (reeks van) handelingen, zoals: het verzamelen, vastleggen, registreren, redigeren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door overdracht, verspreiding, of anderszins beschikbaar maken, afstemmen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.
9. Website: de website van MDP, te weten: https://www.mdp.nl.

2. Wat wij doen
MDP is een toonaangevende onderneming die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de inbouw van uiteenlopende inbouwapparatuur voor personen- en bedrijfsvoertuigen, zoals parkeerhulpsystemen, voertuigbeveiliging, multimedia, radionavigatie, telecommunicatie, cruise control en fiscale ritregistratiesystemen. Over deze inbouwapparatuur geeft MDP ook advies en support. Om haar doelen te kunnen verwezenlijken verwerkt MDP Persoonsgegevens.

3. De rechtsgronden waarop en doelen waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken 
MDP verwerkt uitsluitend Persoonsgegevens wanneer: 

• dat noodzakelijk is om de overeenkomst die we met u zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
• er door MDP aan een wettelijke verplichting voldaan moet worden;
• er een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bestaat van MDP (MDP weegt vanzelfsprekend af of daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy, een gerechtvaardigd belang kan zijn het onderhouden van contact met u of het verbeteren van de website);
• u toestemming heeft gegeven om uw Persoonsgegevens te verwerken, daar waar dit mogelijk is en u deze toestemming in vrijheid kan geven. U mag deze toestemming op ieder moment intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@mdp.nl. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van een enige verwerking op basis van uw eerdere verleende toestemming. Verdere verwerking kan dan wel nog plaatsvinden op basis van een andere grondslag, zoals een gerechtvaardigd belang of wettelijke verplichting.

MDP verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doelen (voor meer informatie over de Persoonsgegevens die MDP verwerkt verwijzen we naar punt 4):

• het verzamelen en vastleggen van gegevens voor installatie- en onderhoudswerkzaamheden;
• het kunnen toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten;
• het onder de aandacht brengen van producten of diensten en deze voor u beschikbaar te stellen;
• het ontwikkelen van websitestatistieken ten behoeve van het verbeteren van de dienstverlening;
• het verzamelen en vastleggen van gegevens van een Opdrachtgever en de desbetreffende contactpersonen om opdrachten te kunnen vervullen;
• de opmaak van contracten en het verzamelen van gegevens en formulieren voor juiste afdracht belastingen;
• het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van MDP.

4. Welke categorieën Persoonsgegevens wij verwerken 
MDP verwerkt de volgende Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening: 

• naamgegevens (voornaam, achternaam en voorletters);
• adresgegevens, woonplaatsgegevens;
• contactgegevens (bijv. telefoon, e-mail);
• functie;
• verbruiksgegevens mobiele telefoon;
• andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van andere wet- en regelgeving.

5. Wie Persoonsgegevens ontvangt
MDP verstrekt Persoonsgegevens:

• aan partijen die voor MDP (verwerkings)diensten leveren, zoals onze externe CRM en financieel administrateur, opslagaanbieder en nieuwsbrief verzorger;
• aan Opdrachtgevers in het kader van het verstrekken van een opdracht;
• aan partijen aan wie wij op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
• aan overheidsinstanties, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

MDP verstrekt Persoonsgegevens aan derden, wanneer: 

• Het verstrekken van deze Persoonsgegevens geschiedt uitsluitend op basis van een van de rechtsgronden zoals opgesomd onder 3. van dit Privacybeleid. 

6. Welke rechten u heeft
In de AVG is een aantal rechten voor u vastgelegd die MDP hierna graag voor u opsomt:

• Recht op inzage: u heeft de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens die MDP verwerkt op te vragen, in te zien en te controleren of, en op welke manier, uw Persoonsgegevens worden verwerkt. 
• Recht op rectificatie: als duidelijk wordt dat uw Persoonsgegevens niet kloppen, kan u een verzoek indienen bij MDP om dit te corrigeren.
• Recht op beperking: u heeft het recht aan MDP te vragen om uw Persoonsgegevens minder te gebruiken.
• Recht op wissing: u heeft het recht om MDP te verzoeken uw Persoonsgegevens te laten wissen.
• Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. 
• Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om uw Persoonsgegevens op te vragen om deze op te slaan voor persoonlijk (her)gebruik. Ook heeft u het recht om MDP te verzoeken uw Persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.
• Recht op klacht: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Dit verzoek kan per e-mail naar info@mdp.nl of per brief naar:

MDP Inbouwspecialisten B.V.
Ketelmeerstraat 198
8226 JX LELYSTAD

Wij hanteren een reactietermijn van vier (4) weken, ingaand op de dag van ontvangst van uw verzoek. Wij zullen daarbij beoordelen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Aan de hand van een verzoek kunnen wij ook aanvullende informatie opvragen, bijvoorbeeld om uw identiteit te controleren. Als uw verzoek niet door ons wordt opgevolgd, zal dit door ons aan u worden toegelicht en heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. U kunt dit bezwaar eveneens sturen naar onze contactgegevens.

7. Geheimhouding
Wij waarborgen uw privacybelangen en nemen vertrouwelijkheid in acht bij de verwerking van Persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de verplichtingen die de AVG ons voorschrijft. Medewerkers van MDP gaan vertrouwelijk met Persoonsgegevens om en worden daar contractueel toe gehouden. Persoonsgegevens worden binnen MDP enkel verstrekt aan medewerkers van MDP die op grond van hun functie toegang tot deze Persoonsgegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie.

8. Beveiliging Persoonsgegevens
MDP heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van Persoonsgegevens, alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren zoals inbraak en diefstal. 

9. Welke bewaartermijnen er gelden
MDP bewaart uw Persoonsgegevens om de in dit Privacybeleid genoemde doelen te kunnen bereiken. MDP sluit aan bij (i) de wettelijke bewaartermijnen, zoals een fiscale termijn van 7 jaar (ii) de richtlijnen van de toezichthouder en (iii) de termijnen die zij in het kader van opslagbeperking en dataminimalisatie in acht neemt, waarbij MDP het uitgangspunt neemt dat uw Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan voor het doel strikt noodzakelijk is.

10. Wijzigingen in het Privacybeleid
Het staat MDP vrij haar Privacybeleid te wijzigen. Bij een belangrijke wijziging zal MDP hiervan apart mededeling doen op haar Website. Ook adviseert MDP alle Betrokkenen en Opdrachtgevers met enige regelmaat haar Website te bekijken om vast te stellen of er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Cookies
MDP Inbouwspecialisten BV kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker. 

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit Privacybeleid verdere vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen onder MDP Inbouwspecialisten, Ketelmeerstraat 198, 8226 JX LELYSTAD of per e-mail naar info@mdp.nl.

Advies en inbouw

Voor MKB’er en (lease)bedrijf

In huis en op locatie

© Copyright 2018 mdp.nl