PRIVACYBELEID MDP

MDP respecteert uw privacy en houdt zich aan de privacyregels. MDP draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die over u worden verkregen of die u aan MDP beschikbaar stelt, vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt.

1. Definities
Graag wijst MDP u op de volgende definitiebepalingen in haar Privacybeleid:

 1. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming welke vanaf 25 mei 2018 geldt.
 2. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 3. Opdrachtgever: elke derde partij die met MDP een overeenkomst sluit ten gevolge waarvan een verwerking van Persoonsgegevens plaatsvindt.
 4. Persoonsgegevens: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 5. Privacybeleid: dit privacybeleid van MDP dat toeziet op de verwerking van Persoonsgegevens.
 6. MDP: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MDP Inbouwspecialisten B.V., gevestigd te (8226 JX) Lelystad, aan de Ketelmeerstraat 198. (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).
 7. Verwerken/verwerking: alle (reeks van) handelingen, zoals: het verzamelen, vastleggen, registreren, redigeren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door overdracht, verspreiding, of anderszins beschikbaar maken, afstemmen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.
 8. Website: de website van MDP, te weten: www.mdp.nl.
 1. Wat wij doen
  MDP is een toonaangevende onderneming die zich hoofdzakelijk bezighoudt met de inbouw van uiteenlopende inbouwapparatuur voor personen- en bedrijfsvoertuigen, zoals parkeerhulpsystemen, voertuigbeveiliging, multimedia, radionavigatie, telecommunicatie, cruise control en fiscale ritregistratiesystemen. Over deze inbouwapparatuur geeft MDP ook advies en support. Om haar doelen te kunnen verwezenlijken verwerkt MDP Persoonsgegevens.
 2. De rechtsgronden waarop en doelen waarvoor wij Persoonsgegevens verwerken
  MDP verwerkt uitsluitend Persoonsgegevens wanneer:
 • dat noodzakelijk is om de overeenkomst die we met een Opdrachtgever zijn overeengekomen of overeen gaan komen goed uit te kunnen voeren. Het verzamelen en vastleggen van gegevens, zoals naamgegevens, contactgegevens, adresgegevens en bankrekeningnummers, van een (potentiële) Opdrachtgever en de desbetreffende contactpersonen om opdrachten te kunnen vervullen en contracten op te stellen is noodzakelijk om de (potentiële) overeenkomst met de Opdrachtgever goed uit te kunnen voeren.

Het ontvangen, verwerken en beantwoorden van zakelijke e-mail en telefonie waarbij uw naam, e-mail, telefoonnummer, de inhoud van uw e-mails en telefoongesprekken worden verwerkt kan ook noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en MDP. Ook het versturen en ontvangen van facturen kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en MDP. MDP heeft hiervoor overigens ook een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Het verwerken van uw naam, contactgegevens, uw functie, uw toestelgebruik, uw toestelinformatie en installatievoorkeuren voor de installatie- en reparatiewerkzaamheden aan uw apparaten en toestellen kan ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan de overeenkomst.

 • er door MDP aan een wettelijke verplichting voldaan moet worden. Het bijhouden van de financiële administratie waarbij uw naam, adres, functie, personeelsnummer, contactgegevens en financiële transacties worden verwerkt kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke, zoals een fiscale, verplichting.
 • er een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang bestaat van MDP om uw gegevens te verwerken (MDP weegt vanzelfsprekend af of daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy). Voor het ontvangen, verwerken en beantwoorden van zakelijke e-mail en telefonie waarbij uw naam, e-mail, telefoonnummer, de inhoud van uw e-mails en telefoongesprekken worden verwerkt heeft MDP een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Voor het onderhouden en opbouwen van een zakelijk netwerk waarbij uw naam, contactgegevens, verjaardag, geslacht, functie en interesses worden verwerkt heeft MDP ook een gerechtvaardigde bedrijfsbelang. Ook voor het optimaliseren en verbeteren van (de gebruikservaring van) de Website waarbij, toestelinformatie, een IP-adres en het surfgedrag op de Website van een Gebruiker worden verwerkt heeft MDP een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • u toestemming heeft gegeven om uw e-mail en naam te verwerken voor het kunnen toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten. U mag deze toestemming op ieder moment intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar: info@mdp.nl. Het intrekken van uw toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van een enige verwerking op basis van uw eerdere verleende toestemming. Verdere verwerking kan dan wel nog plaatsvinden op basis van een andere grondslag, zoals een gerechtvaardigd bedrijfsbelang of wettelijke verplichting.
 1. Welke categorieën Persoonsgegevens wij verwerken
  MDP verwerkt, zoals hierboven per doel beschreven, de volgende Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening:
 • naamgegevens (voornaam, achternaam en voorletters);
 • adresgegevens, woonplaatsgegevens;
 • contactgegevens, interesses, verjaardagen en geslacht;
 • functie en beroepsactiviteit van (contactpersonen van) Opdrachtgevers;
 • toestel/apparaat informatie, toestelgebruik en installatievoorkeuren van toestellen/apparaten;
 • surfgedrag, toestelinformatie en IP adres;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van specifieke wet- en regelgeving.
 1. Wie Persoonsgegevens ontvangt
  MDP verstrekt Persoonsgegevens:
 • aan partijen die voor MDP (verwerkings)diensten leveren, zoals onze externe softwareleveranciers en nieuwsbrief verzorger;
 • aan partijen aan wie wij op uw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • aan overheidsinstanties, wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

MDP kan haar bedrijf (deels) verkopen of overdragen. Deel van de verkoop of overdracht houdt in dat wij Persoonsgegevens kunnen doorgeven aan iedereen die hierbij betrokken is.MDP verstrekt Persoonsgegevens aan derden, wanneer dat op basis van een wettelijke verplichting, gerechtvaardigd belang, de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst of uw toestemming mogelijk dan wel verplicht is.

 1. Welke rechten u heeft

In de AVG is een aantal rechten voor u vastgelegd die MDP hierna graag voor u opsomt:

 • Recht op inzage: u heeft de mogelijkheid om uw Persoonsgegevens die MDP verwerkt op te vragen, in te zien en te controleren of, en op welke manier, uw Persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Recht op rectificatie: als duidelijk wordt dat uw Persoonsgegevens niet kloppen, kan u een verzoek indienen bij MDP om dit te corrigeren.
 • Recht op beperking: u heeft het recht aan MDP te vragen om uw Persoonsgegevens minder te gebruiken.
 • Recht op wissing: u heeft het recht om MDP te verzoeken uw Persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om uw digitale Persoonsgegevens op te vragen om deze op te slaan voor persoonlijk (her)gebruik. Ook heeft u het recht om MDP te verzoeken uw Persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.
 • Recht op klacht: u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Dit verzoek kan per e-mail naar info@mdp.nl of per brief naar:

MDP Inbouwspecialisten B.V.
Ketelmeerstraat 198
8226 JX LELYSTAD

Wij hanteren een reactietermijn van vier (4) weken, ingaand op de dag van ontvangst van uw verzoek. Wij zullen daarbij beoordelen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Aan de hand van een verzoek kunnen wij ook aanvullende informatie opvragen, bijvoorbeeld om uw identiteit te controleren. Als uw verzoek niet door ons wordt opgevolgd, zal dit door ons aan u worden toegelicht en heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken. U kunt dit bezwaar eveneens sturen naar onze contactgegevens. 

 1. Geheimhouding
  Wij waarborgen uw privacybelangen en nemen vertrouwelijkheid in acht bij de verwerking van Persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de verplichtingen die de AVG ons voorschrijft. Medewerkers van MDP gaan vertrouwelijk met Persoonsgegevens om en worden daar contractueel toe gehouden. Persoonsgegevens worden binnen MDP enkel verstrekt aan medewerkers van MDP die op grond van hun functie toegang tot deze Persoonsgegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie.
 2.  

 3. Beveiliging Persoonsgegevens
  MDP heeft de noodzakelijk maatregelen getroffen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van Persoonsgegevens, alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren zoals inbraak en diefstal.
 4.  

 5. Welke bewaartermijnen er gelden
  MDP bewaart uw Persoonsgegevens om de in dit Privacybeleid genoemde doelen te kunnen bereiken. MDP sluit aan bij (1) de wettelijke bewaartermijnen, zoals een fiscale termijn van 7 jaar, (2) de richtlijnen van de toezichthouder en (3) de termijnen die zij in het kader van opslagbeperking en dataminimalisatie in acht neemt, waarbij MDP het uitgangspunt neemt dat uw Persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan voor het doel strikt noodzakelijk is. Mocht u nadere informatie willen over de bewaartermijnen die MDP hanteert neem dan contact op via info@mdp.nl.
 6.  

 7. Wijzigingen in het Privacybeleid
  Het staat MDP vrij haar Privacybeleid te wijzigen. Bij een belangrijke wijziging zal MDP hiervan apart mededeling doen op haar Website en u hiervan op de hoogte brengen. Ook adviseert MDP iedereen, waaronder de Opdrachtgevers en Gebruikers, met enige regelmaat haar Website te bekijken om vast te stellen of er wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit Privacybeleid verdere vragen hebben, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen onderMDP Inbouwspecialisten, Ketelmeerstraat 198, 8226 JX LELYSTAD of per e-mail naar info@mdp.nl.

Advies en inbouw

Voor MKB’er en (lease)bedrijf

In huis en op locatie

© Copyright 2018 mdp.nl